Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ZorgverleningArtikel 1 Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Zorgaanbieder: De Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) en gebruiker van deze algemene voorwaarden. SZZ is een zorgaanbieder met contracten met het Zorgkantoor en de Gemeente. Zorgaanbieder besteedt de Zorgverlening uit aan de bij haar aangesloten Zorgonderneming.

1.2 Zorgonderneming: kleinschalige zorgonderneming veelal in een landelijke omgeving, veelal een zorgboerderij. In opdracht van de Zorgaanbieder verleent de Zorgonderneming zorg aan de Zorgvrager.

1.3 Zorgvrager: de natuurlijke persoon en wederpartij van Zorgaanbieder in de Overeenkomst en die uit hoofde daarvan Zorgverlening op een aangesloten Zorgonderneming ontvangt of zal ontvangen.

1.4 Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame Zorgvrager vertegenwoordigt, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige Zorgvrager en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige Zorgvrager.

1.5 Belangenbehartiger: de door Zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de Zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval de Zorgvrager meerderjarig is, maar niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen

1.6 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan (CIZ) waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur Zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven Wlz-zorgaanspraken. In geval de zorgaanspraak “Wlz-verblijf” is aangewezen, wordt de omvang van de geïndiceerde zorgaanspraken uitgedrukt in een bepaald zorgzwaartepakket.

1.7 Beschikking: het besluit van een door de Gemeente aangewezen indicatieorgaan (bv Wmo Loket, Centrum voor Jeugd & Gezin) waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur Zorgvrager in aanmerking komt voor zorg in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jw (Jeugdwet).

1.8 Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een Zorgvrager.

1.9 Zorgarrangement/plan van aanpak: de overeengekomen Zorg, afgeleid van het Indicatiebesluit/de Beschikking van de Zorgvrager.

1.10 Zorgplan: het document waarin de afspraken en na te streven doelstellingen schriftelijk uitgewerkt worden. De Zorgonderneming is verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het Zorgplan. Het Zorgplan vormt een geheel met de Algemene Voorwaarden Zorglevering SZZ en de Voorwaarden Zorgonderneming.

1.11 Zorg in natura (ZIN): De door de Zorgaanbieder verleende Zorg aan Zorgvrager, die (behoudens een eigen bijdrage) rechtstreeks door het zorgkantoor, dan wel de Gemeente aan de Zorgaanbieder wordt betaald.

1.12  Algemene Voorwaarden Zorgverlening: integraal onderdeel van het Zorgplan waarmee de Zorgaanbieder zich jegens de Zorgvrager verbindt om tegen betaling Zorg te verlenen of om ZIN aan te bieden.

1.13  Voorwaarden Zorgonderneming: integraal onderdeel van het Zorgplan waarmee de Zorgonderneming zich jegens de Zorgvrager verbindt aan uitvoering van de Zorgverlening, conform art. 1.12.

1.14  Overeenkomst; komt tot stand na ondertekening van het Zorgplan, waarmee de zorgvrager tevens akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Zorgverlening en de Voorwaarden Zorgonderneming.

1.15  WGBO: de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek).

1.16  Zorgkantoor: De instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wlz.

1.17  de Gemeente; De woonplaats van de cliënt die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo en Jw.

 

Algemeen Deel

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Zorgvrager en Zorgaanbieder uit hoofde van de Zorgverlening, waaronder, maar niet beperkt tot, de Overeenkomst.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zorgvrager voor de uitvoering waarvan derden, zoals aangesloten Zorgondernemingen, dienen te worden betrokken.

2.3  Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Zorgaanbieder en Zorgvrager uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1  De Overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening van het Zorgplan door Zorgvrager, dan wel diens Wettelijk vertegenwoordiger of Belangenbehartiger.

3.2  Het recht op Zorgverlening, conform het Indicatiebesluit, dan wel de Beschikking vangt aan na ondertekening van het Zorgplan waarvan de Algemene Voorwaarden Zorgverlening integraal onderdeel uitmaken.

3.3  In het geval de Zorgverlening op een eerdere datum is aangevangen dan de ondertekening van het Zorgplan, komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop Zorgvrager daadwerkelijk Zorg ontvangt. In het Zorgplan wordt die ingangsdatum vastgelegd.

Artikel 4 Kwaliteit Zorg

4.1 De Zorgaanbieder biedt de Zorgvrager Zorgverlening overeenkomstig de eisen van verantwoorde zorg en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

  1. 4.2  Zorgaanbieder, dan wel de bij haar aangesloten Zorgondernemingen, voldoen aan de geschiktheidseisen zoals die zijn neergelegd in de Bestuursverklaring geschiktheids-eisen t.b.v. de inkoop Wlz en de (deel)overeenkomsten met de Gemeente.
  2. 4.3  De bij Zorgaanbieder aangesloten Zorgonderneming is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de Zorg die wordt verleend. Zorgaanbieder stelt aan de bij haar aangesloten Zorgondernemingen als voorwaarde dat – indien van toepassing – uitvoering wordt gegeven aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet op de Geneeskundige Behandelings- overeenkomst, de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens, de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Gezondheidszorg), de Wet BIG, alsmede dat wat andere relevante wet- en regelgeving voorschrijven.

Artikel 5 Beëindiging en opzegging

5.1 Met de ondertekening van het Zorgplan gaan Zorgaanbieder en Zorgvrager een Overeenkomst aan. Deze Overeenkomst eindigt door:

a) het verstrijken van de looptijd;
b) het verlopen van het afgegeven Indicatiebesluit, dan wel Beschikking;
c) het overlijden van de Zorgvrager;
d) een door de Zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de Zorgvrager uit een bij de Zorgaanbieder aangesloten Zorgonderneming;
e) opzegging;
f) ontbinding;
g) een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de Zorgvrager elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt;
h) in het geval van surseance of faillissement van Zorgvrager of Zorgaanbieder.

5.2 Zorgaanbieder kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de Zorgverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

a) de Zorgvrager weigert stelselmatig de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;
b) de Zorgvrager, diens Wettelijk vertegenwoordiger, Belangenbehartiger of anderen bij de Zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van Zorgaanbieder, die voortzetting van de Zorgverlening niet meer mogelijk maken;

c) de omvang of zwaarte van de Zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de Overeenkomst gaat vallen en de Zorgaanbieder en de Zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de Overeenkomst;

d) op het moment dat de Zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de Zorgaanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het Zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar en/of Gemeente voor de uitvoering van de Zorgverlening en de Zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
e) de Zorgvrager als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van de Zorgaanbieder en de Zorgvrager en de Zorgaanbieder geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de Zorgverlening.

5.3 Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor Zorgvrager.

5.4  In de gevallen genoemd in 5.2 kan opzegging door de Zorgaanbieder tussentijds tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de Zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 5.1 sub h en 5.2 sub d genoemde gevallen.

5.5  Zorgvrager kan de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand.

5.6  Indien de Zorgaanbieder deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de Zorgvrager de Overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.

5.7  Alvorens de Zorgaanbieder de overeenkomst opzegt om de redenen genoemd in 5.2 sub c, d of e zullen de Zorgaanbieder en de Zorgvrager met elkaar in overleg treden over de mogelijkheid tot aanpassing van de Overeenkomst.

Artikel 6 Indicatie/Beschikking

6.1  De Zorgvrager die ZIN ontvangt dient over een geldig Indicatiebesluit, dan wel Beschikking, te beschikken.

6.2  Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de Zorgaanbieder zijns inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het Indicatiebesluit, dan wel Beschikking, vraagt de Zorgvrager zijn Wettelijke vertegenwoordiger of Belangenbehartiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de Zorgaanbieder binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuw indicatiebesluit, dan wel Beschikking aan bij daartoe relevant indicatieorgaan.

Artikel 7 Ruimtelijke privacy

7.1  De Zorgaanbieder draagt ervoor zorg dat de Zorg(verlening) niet wordt uitgevoerd buiten de waarneming van anderen dan de Zorgvrager, tenzij de Zorgvrager ermee heeft ingestemd dat de Zorg(verlening) kan worden waargenomen door anderen of uitstel niet verantwoord is of het uitvoeren van de verrichtingen buiten de waarneming van anderen redelijkerwijs niet mogelijk is.

7.2  Onder anderen dan de Zorgvrager zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.

7.3  Onder anderen dan de Zorgvrager zijn evenmin begrepen de personen genoemd in artikel 16 van wie toestemming is vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst bij een minderjarige of wilsonbekwame Zorgvrager, tenzij door hun aanwezigheid niet de zorg kan worden verleend zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 8 Informatie

8.1 Zorgaanbieder geeft aan Zorgvrager algemene informatie over de Zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorgverlening, waarover de Zorgvrager redelijkerwijze dient te beschikken. De Zorgaanbieder geeft deze informatie schriftelijk als de Zorgvrager daarom vraagt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt